OP DEZE 
PAGINA:

1. Bridge
Spelregels

2. biedsystemen
3. computer
4,5. handelingen
6. Gentlemen's Agreement
7. straf
8. sancties
ANDERE
PAGINA'S:

home
Winner Bridge
Initiatie

Bridge Spelregels
FORUM
Toernooi
deelnemers

FOTO's
2+2=5 ?
een kansspel?
matchpunten
manueel
berekenen

Acol info
Winner Bridge
UITSLAG VAN:
VANDAAG
(Bridge Academy BLOG)

Foutje gezien?
Bel me AUB!
Of
mail...

individuele scores:
paar 1   paar 31
paar 2   paar 32
paar 3   paar 33
paar ...  paar... WINNER
BRIDGE
INITIATIE:

op donderdag
in De Warande:

info en resultatenzie ook de
leuke schema's
op deze site:

Acol biedkaart
Acol kaart uitleg
KlaverenSqueeze
scoretabel
SPONSORS:Restaurant De LuncH Victoriestraat 6 Turnhout
014-44.08.78

Café Com'plet
014 - 47.21.90

klik op de logo's !
 
ANDERE
WEBSITES:

Wat is Bridge?

animatiefilmpje NBB

Bridge Reglement
alertprocedure
(pdf-files)

Bridge
woordenboek

conventies
score berekenen
Bridgeclubs
in de Kempen

Bridgeboetiek
Vlaamse
Bridge Liga

Belgische
Bridge Federatie

Bridgeprogams WK
Bridge.start.be
JoHi.nl
Dré Ruigrok
Bridgekliniek


LESMATERIAAL:

enkele korte
inleidingen om
Bridge te leren:
Bridge cursus
Bridge introductie
een spelletje?
Bridge Acol kort
Acol openingen
ElderBridge
INFO Bridge
Wiki Bridge +++
Bridge basis .doc
seniorencursus 1
seniorencursus 2
alles over Bridge
systeemkaarten

voor gevorderden:

slem bieden
English lessons
five card M
contract Bridge (E)

gratis online
Bridge spelen:

online info
GameSquare.nl
Bridge Club Live

voorbeeld spellen:

BC Interpolis

Bridge programma:

Jack 4.0 demo

vergelijk uw bieding
met de Jack's:
biedladder

 


ENGELSTALIGE
LINKS:

Learn Bridge:
Bridgedoctor
Bridge History

Play Bridge online:

BridgeBaseOnline
Bridge Club Live

Freeware: Play Bridge

at home on your PC:

Easy Bridge

Richard
Pavlicek:

homepage
Bridge Dealer

 


FRANSTALIGE
LINKS:

Jouez online:
Bridge Club Live

Jouez à la maison:

Whisterie.com

 


FREEWARE
DOWNLOAD:

GRATIS Software:
Bridgeklok
gratis klok op je PC

WBridge5 (Fr.)
Wereldkampioen 2007
Computer Bridge

(Bridgen op je PC)

help file (Eng.)
voor WBridge5

woordenlijst
FR - Eng - Ned

de 21 giften
van Carnaval
hier downloaden

 


AANBEVOLEN
WEBSITES:

JosPeeters.be
homepagina
ProDemo.be
'n betere(?) politiek
computerClub2000
voor Mac, PC en Linux
van A tot Z
portaalsite


Bridge Spelregels    

Let op: dit zijn NIET de officiële spelregels. Die worden altijd maar uitgebreider. Bridge regelgeving lijdt misschien wel aan een indigestie voor steeds gecompliceerder regelgevingen...

Dit is een voorstel om die inflatie in te perken: met een minimum aan consistente regels kan Bridge misschien even goed beschreven worden.
Geef me een seintje als er iets over het hoofd gezien werd... :-)


Bridgereglement in 8 artikelen

Gentleman's Bridge
de mensvriendelijkste spelregels


1. Spelregels
Spelregels zijn éénduidig en niet vatbaar voor dubbelzinnige interpretatie. Ze moeten dwingend gevolgd worden. Overtredingen worden op vraag van de benadeelde partij altijd bestraft.


2.
Biedsystemen
zijn geen bindende regels, maar richtlijnen: een speler heeft het recht zich te vergissen, met in achtname van art. 4 en art. 5.
Een
bieding = het tonen van een biedkaartje.
Een
bod = een bieding in een speelkleur of in Zonder Troef.
Andere biedingen zijn: een
pas, een dubbel of een redubbel.
Elk niet-gealerteerd bod wordt geacht een
natuurlijk bod te zijn. Een natuurlijk bod belooft om een contract van die hoogte te willen maken in de geboden speelkleur. Elk niet-natuurlijk bod lager dan 3NT, met uitzondering van Jacoby en Stayman (...), moet gealerteerd te worden.


3. Computer bridge
Stel je voor dat elk spel Bridge met de computer wordt gespeeld in plaats van met echte speelkaarten. Iedere speler speelt aan een eigen scherm, met eigen toetsenbord en muis, en er is geen enkel ander contact of communicatie mogelijk met andere spelers dan via het Bridgeprogramma.
Het programma is optimaal beveiligd, heeft een tijdvertraging ingebouwd (dat wil zeggen: biedingen en bijgespeelde kaarten worden voor u pas zichtbaar op het ogenblik dat het uw beurt is om te spelen, zodat uit de tijdsduur die door de andere spelers wordt besteed om na te denken geen informatie kan worden ontleend), en het programma laat geen foutieve manipulaties toe.
Elke computerhandeling wordt uitgevoerd bij het loslaten van de ingedrukte keuzeknop. De handeling is dan voltooid, en wordt zichtbaar voor de volgende speler. (Zolang de ingedrukte knop nog niet is losgelaten, kan nog naar een andere zone worden gesleept waar het loslaten geen effect heeft, en dan wordt er geen handeling uitgevoerd.)
Een extra knippersignaal kan de speler aan beurt erop attenderen om voort te maken als hij/zij niet bijbiedt binnen de 10 seconden (of niet bijspeelt binnen de 5 seconden, of niet binnen de 15 seconden een nieuwe kaart uitkomt, of bij zijn eerste beurt wanneer hij een speelplan opmaakt niet speelt binnen de 20 seconden). Het dubbele van die tijd wordt geacht occasioneel een maximaal toelaatbare redelijke bedenktijd te zijn, bij overschrijding kan de strafsanctie van art 8. 1) worden toegepast.4. Een voltooide correcte handeling
is definitief en kan niet worden teruggenomen.
Een handeling wordt geacht te zijn voltooid zodra de biedingkaart of de speelkaart wordt getoond aan de andere spelers.
Een biedingkaart of speelkaart wordt geacht te zijn getoond zodra de beeldzijde ervan zichtbaar is of geweest is voor tenminste één medespeler, of, bij de uitkomst, zodra de uitkomstkaart blind op de tafel wordt gehouden.
Een uit de biedingbox genomen biedkaart moet zonder aarzelen getoond worden.


5. Elke handeling
die met opzet, of uit nalatigheid, of uit onwetendheid verricht wordt door een speler, die niet zou kunnen gebeurd zijn indien er met een computer zou zijn gespeeld, is een fout en dient te worden bestraft omdat de mogelijkheid bestaat dat die speler door die afwijkende handeling informatie aan zijn medespeler of aan de opponenten kan weggeven op een wijze die niet zou mogelijk geweest zijn indien met een computer werd Bridge gespeeld.


6. Gentlemen's agreement
Opponenten kunnen ervoor kiezen om de klaarblijkelijke nalatigheid of onkunde of onwetendheid van de overtredende partij niet te laten bestraffen, met instemming van die overtredende partij, wanneer de fout of de nalatigheid onmiddellijk werd hersteld, zodat er gewoon kan worden verder gespeeld alsof er niets is gebeurd.


7. Elke straf bestaat uit:
1) het ongedaan maken van de verkeerde handeling en al zijn gevolgen.
2) één strafsanctie voor de overtredende partij, die wordt verrekend met de einduitslag van de overtredende partij. De strafsanctie bedraagt een negatieve correctie op de eindscore van het overtredende paar. Die negatieve correctie bedraagt 1/4 of 1/2 van N. Bij paren-Bridge is [N = 100 gedeeld door het aantal giften in die drive, afgerond op een geheel getal]. (Voorbeeld: bij 25 tot 28 giften is [N = 100 : 25 = 4]. De negatieve correctie op de eindscore van het overtredende paar bedraagt dan -1% (art. 8.2) of -2% (art 8.3).) Bij viertallen-telling is N = afgerond naar boven [de som van de IMP-scores van beide paren, gedeeld door het aantal giften in die drive].
3) Geen enkele straf kan gevolgen hebben voor enig ander spel of enig ander eindresultaat dan datgene waarvoor de straf werd toegepast.


Opmerking: een strafsanctie kan nooit een bonus zijn voor de 'benadeelde'(?) partij. Met andere woorden: een strafsanctie is een straf voor de overtredende partij, het is géén cadeau voor de andere partij. Er kan dus
niet gespeculeerd worden op het verkrijgen van een spelvoordeel: dat is ook met de computer-speelwijze niet mogelijk. De strafsanctie vormt een straf voor één paar ten opzichte van alle andere paren, en mag géén specifiek voordeel opleveren voor toevallig alleen déze opponenten, omdat we alle toevallige voordelen zo veel mogelijk uit het eindresultaat willen weren. Elke strafregeling die ook het andere paar zou bevoordelen, voert een ontoelaatbare discriminatie in, veroorzaakt frustratie, nijd en ergernis, en zet aan tot Bridge "met het mes op tafel"...


8. Strafsancties
1) Indien een verkeerde handeling kan worden hersteld en er op dat moment in consensus geen verdere gevolgen zijn, kan alsnog een reprimande worden gegeven. Deze sanctie kan al dan niet ook van toepassing zijn bij een Gentlemen's Agreement (art 6).
2) Indien de verkeerde handeling kan worden hersteld, maar indien er op dat moment (vóór het verder spelen) niet kan worden aangetoond dat één partij voordeel heeft gehaald of nog zal halen uit het verloop van het spel, dan wordt er verder gespeeld en blijft het resultaat van dat spel gelden. De overtredende partij krijgt evenwel als strafsanctie een mindering op zijn eindscore, gelijk groot aan 1/4 van N (art 7.2).
3) Indien een verkeerde handeling en de gevolgen daarvan niet volledig kunnen worden ongedaan gemaakt, bijvoorbeeld omdat nu informatie bekend is die in normale omstandigheden niet zou gekend zijn, dan wordt dit spel als niet gespeeld beschouwd voor beide partijen, en de eindscore van de overtredende partij wordt verminderd met de helft van N (art 7.2).

uw opmerkingen en suggesties:  Bridge Reglement